BeneFit - Yritysratkaisu

Siirry palveluun  

Yritysasiakkaillamme on käytössä BeneFit-palvelu. Hinta sisältää terveyskyselyn, riskinarviointiprosessin työpaikalla ja portinvartijan käytön. Palvelun avulla säästät selvää rahaa.

Lisäksi useita palveluita lähes ilmaiseksi. Katso lisää alta.


Tausta

Jopa 25 % työntekijöistä työskentelee alentuneella työkyvyllä. Kehittyneet yritykset käyttävät kustannustehokkaita ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita yhdistettynä vaikuttaviin työterveyspalveluihin.

Lue lisää:

Vaikuttava toiminta
Ennaltaehkäisy
Aktiivinen kuntoutus


Hyödyt

 Välittämme terveyttä tehokkaammin valituille kohderyhmille kuin muut toimijat markkinoille. Teemme sen myös aikaisemmin ja systemaattisemmin.  Tuottamamme hyödyt ovat selkeät.

Lue lisää:

Vähentää kustannuksia
Parantaa työn tuottavuutta 
Vähentää riippumattomuutta


Yrityssopimus

Toimimme yhdessä vaikuttavien työterveyshuoltojen kanssa. Olemme sinun kokoinen ja sinun työntekijöiden lähellä. Lisäämme yrityksesi riippumattomuutta terveyspalveluiden tuottajiin nähden.

Lue lisää:

Yhteistyö työterveyden kanssa
Dokumentaatio asiakkaalle
Lisäpalvelut tarpeen mukaan

BeneFit-Työkykyä suunnitelmallisesti

Työkyky-Monen tekijän summa

Työkyvyn kehittäminen edellyttää pitkäaikaista ja systemaattista työtä. Toimijoina ovat työnantaja, työntekijä, luottamusorganisaatio, työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto. Aktiivinen vuorovaikutus on toiminnan perusta. Yrityksellä tulee olla selkeät säännöt poissaoloihin. Ongelmat otetaan esiin varhain. Keinoja on monia. Systemaattisuus antaa keinot hyvälle johtamiselle.

Jokainen kantaa vastuun omista elämäntavoista ja niiden turvallisuudesta. BeneFit on yrityksen keino johtaa, toteuttaa ja tukea työntekijöiden työkykyä korkealla panos-tuotos suhteella. Käytämme viitekehyksenä yleensä yrityksen eläkevakuutusyhtiön työkyvyn johtamismalleja. Toimenpiteet näkyvät sekä työpaikan arjessa että vapaa-ajalla.  Yritys voi luoda terveydelle edullisten valintojen tekemiseen omia kannustavia työ- ja toimintatapoja. Merkittäviä kohteita ovat selän, niskan ja olkapään kivut. Lisäksi BeneFitin avulla yritys vähentää  diabeteksen, osteporoosin, ylipainon ja liikkumattomuuden aiheuttamia suoria ja epäsuoria kustannuksia.

Linkkejä:

EK- Johda työkykyä, pidennä työuria
Jan Schugk - Hyvää johtamista kehittämässä

Työhyvinvointisyke- terveyskysely (kolmen vuoden välein)

Työhyvinvointisyke terveyskysely tuottaa tärkeää tietoa yrityksen työntekijöiden työkyvystä, terveysriskeistä ja toiminnasta työssä. Tulokset antavat yritykselle ja työterveyshuollolle mahdollisuuden kohdistaa toimenpiteet vaikuttavasti ja tehokkaasti. Kyselyn avulla riskihenkilöt ohjataan mahdollisimman varhain työterveyshuollon piiriin, Tällöin kuntoutus voidaan aloittaa riittävän ajoissa. Terveyskyselyn sisältö:

Kysely kuuluu BeneFit palveluiden käyttäjän hintaan sähköisenä. Raportointi ja tulkinta voimassa olevan hinnaston mukaan.

Riskien arviointi - Tehokkaat työtavat

Riski tarkoittaa haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta. Riskien arviointi on työnantajan vastuulla. Riskiarviointi on prosessi, jossa arvioidaan riskin/vaaran vakavuutta suhteessa työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen. Usein riskien arviointi tehdään työpaikkakäynnin yhteydessä. Toimimme yhteistyössä työterveyshuollon kanssa dokumentoiden koko työympäristön ja siihen liittyvät työvaiheet. Tiedot tallennetaan omaan tietojärjestelmään. Näinollen riippuvuus työterveyshuollon palveluntoimittajasta pysyy hallinnassa.

Koulutamme riskien arviointiin. Asiakkaillamme käytössä tietojärjestelmä riskienarvioinnin dokumentointiin.

Terveysliikunta, elintapavalmennus  ja liikuntaresepti työterveyshuollon työkaluna

Hyödyt sairauksien ennaltaehkäisystä ovat kiistattomat liikunnan avulla. Lääkärin ja hoitajan keskeinen tehtävä työterveyshuollossa ja terveyskeskuksissa on arvioida liikunnan aiheet, vaarat ja sairauksiin liittyvät liikkumisrajoitteet sekä motivoida liikkumaan.

Elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä on tavoitteena hyvinvoinnin lisääminen, elämänlaadun paraneminen ja sairauden sekä kuolleisuuden ennaltaehkäisy. Elintapamuutosten pysyvyys on avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Psyykkisten ja pystyvyyttä lisäävien voimavarojen kehittäminen on keskeistä.

Tärkeitä kohderyhmiä ovat:

Diabeteksen ennaltaehkäisy

Osteoporoosin ennaltaehkäisy

Liikuntareseptillä terveysliikuntaan

Liikuntaresepti on tähän  tehokas työkalu, jonka avulla asiakkaat saadaan ohjattua HealthEx yksikköön. Ohjauksen merkitys korostuu mm. terveystarkastusten yhteydessä ja uusia työntekijöitä palkattaessa työhöntulotarkastuksessa. Lisäksi siitä hyötyvät varsinkin yli 40 vuotiaat miehet ja naiset. Tällöin mahdollisuudet ohjata eteenpäin toteutetaan määräaikaistarkastuksissa. Pitkäaikainen seuranta ja yhteistyö lähettäjän ja palvelun toteuttajan välillä luo tehokkaan hoitoketjun asiakkaan hyväksi.

Portinvartijan avulla ohjaat työntekijöitä tehokkaasti

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmissa portinvartija kohdentaa kustannukset korkean riskin työntekijöihin. Lievät ja matalariskiset ongelmat ohjataan harjoittelun kautta kohti terveellisempiä elintapoja. Samalla työntekijälle annetaan työkaluja selvitä itse lievistä oireista. Vastuu oman työkyvyn huolehtimisesta on työntekijällä.

Kohonneen riskin keltaiset jatkavat portinvartijan jälkeen riittävän pitkässä kuntoutuksessa. Työntekijä voidaan ohjata välillä käymään työterveyshuollossa. Korkean riskin työntekjät ohjataan suoraan työterveyshuoltoon ja Käypä hoito-suosituksen mukaisesti jatkotutkimuksiin.

Matala riski= Vihreä

Kohonnut riski=Keltainen

Korkea riski=Punainen

Aktiivinen toiminta työpaikalla

Tehokas toiminta työpaikalla on oleellisessa roolissa haettaessa sekä vaikuttavuudelta että panos-tuotos suhteessa järkeviä panostuksia työntekijän työkykyy. Samalla toimittaessa kiinteästi työpaikalla varsinkin työfysioterapeutin roolissa, voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä:

 • Lievät ongelmat ja oireet eivät pahene
 • Saadaan ohjattua tarvittaessa asiakas suoraan työterveyshuoltoon
 • Voidaan huomioida työhön palaava työntekijä ja estää poissaolon uusiutuminen
 • Työhöntulotarkastuksessa päästään kertomaan työn vaatimuksista ja työntekijän vastuusta

Alla muutamia esimerkkejä tehokkaan prosessin mukaisesta toiminnasta:

Matkat aikaperusteisesti 15 €/h alkava 15 minuuttia

Erillinen raportti 10 €/raportti

HealthEx Medical - Aktiivinen kuntoutus

HealthEx- kysely ja asiantuntijan tutkimus ohjaavat kuntoutusta oikeaan suuntaan. Tavoitteemme ei ole Valmiiksi vartissa.  Haasteet ovat yleensä kehittyneet pitkällä aikavälillä. On tärkeä ymmärtää pitkäaikaisen kuntoutuksen tarve.  Kuntoutumisessa erityyppiset harjoitusmuodot ovat tärkeitä. Ohjelmamme pitävät sisällään:

 •  Elintapavalmennus  (Ravinto, uni, liikunta, elintavat)
 • Fyysinen harjoittelu (voima, kestävyys- ja lihaskontrolli) parantavia harjoitteita
 • Oman motivaation etsiminen ja motivoituminen

Tuki- ja liikuntaelimistön hoito

Hengitys- ja verenkiertoelimistön hoito

Diabeteksen hoito

Osteoporoosin hoito

Inkontinenssin hoito

Avokuntoutus 3 kk

Avokuntoutus voidaan järjestää yrityksen ryhmälle tai yritys voi lähettää osallistujan koontiryhmään. Kuntoutukseen osallistujat valitaan yhdessä työterveyden kanssa, joka toimii osallistujien valitsijana. Alkutapaaminen järjestetään kuntoutuskoordinaattorin  johdolla. Ryhmät kokoontuvat 2 kertaa viikossa kolmen kuukauden ajan.

Lopulliset osalllistujat valitaan yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kuntoutus toteutetaan pienryhmissä (max. 5 hlö). Yleensä ryhmäkoko on 10 hlöä.  Jakson ajalta kerätään vaikuttavuusseuranta.

Tavoitteet:

 • Parantaa fyysistä suosituskykyä (kestävyys, voima, koordinaatio)
 • Opettaa erottamaan fyysisen kuormituksen ja kivun toisistaan
 • Vähentää pelkotiloja ja välttämiskäyttäytymistä
 • Käsittelee työn vaatimuksia suhteessa työntekijän ominaisuuksiin

Ajankohtaista

23 helmi

Fyysinen työkyky selittää työurien jatkamista

Fyysinen työkyky selittää parhaiten työntekijän aietta jatkaa työuraansa. Mitä paremmaksi työntekijä kokee fyysisen työkykynsä työuran loppupäässä, sitä enemmän hänellä on työuran jatkamisaikeita. Henkinen työkyky ja muut tekijät selittävät työssä jatkamisaikeita vähemmän kuin fyysinen työkyky. Lue lisää

20 helmi

Johda tuottavasti

Johda tuottavasti on käytännönläheinen tietopaketti esimiestyöhön. Opas tarjoaa myönteisiä esimerkkejä ja kokemuksia työhyvinvoinnin johtamisesta työpaikalla, koska niillä on havaittu olevan suuri merkitys työpaikan menestymiseen. Lue lisää

2 helmi

Osittainen työkyky käyttöön osasairauspäivärahalla

Sairauspoissaolot ovat Suomessa jo pitkään olleet huolestuttavan yleisiä. Niiden osuus työssäkäyvien säännöllisestä työajasta on pysytellyt noin 4 prosentissa usean vuosikymmenen ajan. Jos Suomea verrataan muihin Pohjoismaihin, tällä hetkellä vain norjalaiset ovat suomalaisia useammin poissa työstä sairauden vuoksi. Lue lisää